Skip to main content

Od 1. ledna 2024 budou podávány první výkazy CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) za dovoz definovaných produktů v období od 1. října do 31. prosince letošního roku. Výkazy poté musí být podávány každého čtvrt roku. Jde o evropský mechanismus uhlíkového vyrovnávání na hranicích v rámci „Green dealu“, který vstoupil do přechodné fáze na začátku října. CBAM je zaměřeno na ocel a vybrané výrobky z oceli a železa, vodík, elektřinu, cement, hnojiva, dále jde o hliník a vybrané výrobky z hliníku. Pro dovozce, kteří do EU dovážejí nařízením vyjmenované nomenklatury zboží s mimoevropským původem, toto „uhlíkové clo“ přináší nové povinnosti. Metodické oddělení společnosti PST CLC Mitsui-Soko se této problematice plně věnuje a firma je připravena na zastupování klientů v tomto režimu.

Pro společnost PST CLC Mitsui-Soko je problematika CBAM rozšířením portfolia služeb. „Jedním z hlavních cílů opatření je, aby firmy nepřesouvaly své výroby do zemí s méně přísnými pravidly pro emise skleníkových plynů. Právě probíhá přechodné období CBAM, ve kterém jsou dovozci povinni reportovat vyprodukované množství uhlíku při produkci výrobku, který dovážejí do Evropské unie. Po přechodném období, tedy od roku 2026, se začnou platit částky za uhlíkové vyrovnání na hranicích. Lze předpokládat, že kvůli tomuto poplatku dojde ke zvýšení cen daných produktů,“ konstatujePetr Böhm, ředitel divize celních služeb společnosti PST CLC Mitsui-Soko. Doplňuje, že klasifikace zboží do celní nomenklatury je základním kamenem pro určení případného budoucího poplatku za uhlíkové vyrovnání.  

V ČR byla problematika svěřena do gesce Ministerstva životního prostředí

Od října mají tedy dovozci povinnost vykazovat evidenci CBAM. V lednu musí do portálu Evropské komise odeslat první výkazy. 

„V rámci České republiky byla problematika náležitostí zpráv CBAM a jejich vykazování svěřena do gesce Ministerstva životního prostředí. Společnost PST CLC Mitsui-Soko, která v celním řízení přímo či nepřímo zastupuje své zákazníky, bude mít jako nepřímý zástupce dovozce za ně povinnost vykázat tuto evidenci. Legislativa nám však umožňuje se zříci této povinnosti a ta je přenesena na dovozce,“ říká Petr Böhm. 

Pokračuje dále: „V tuto chvíli jsme tedy zákazníky, kterých se to týká, informovali o tom, že aktuálně nemáme dostatečná data k tomu, abychom mohli plně reportovat hlášení CBAM jejich jménem. Je v zájmu dovozců, aby požadované informace shromažďovali a snadno je sdíleli, abychom v budoucnu mohli za ně tato hlášení podávat.“ 

Přechodné období je pouze o sběru dat od dovozců

Evropská komise vytvořila přechodný registr, přes který se budou hlášení podávat. Přechodné období je pouze o sběru dat od dovozců. „Můžeme se jen domnívat, jak tato data bude Evropská unie analyzovat a jaké budou další kroky,“ podotýká Petr Böhm. 

Uvádí dále, že celá problematika je stále značně nepřehledná, nicméně pro své zákazníky společnost PST CLC Mitsui-Soko připravila již několik seminářů věnovaných CBAM, aby byla usnadněna jejich orientace v této nové oblasti. „Připravuje se také portál, pomocí kterého se zákazníky sdílíme informace nezbytné k řádnému reportingu CBAM,“ doplňuje Petr Böhm.

Pro firmy, které v tuto chvíli nemají možnost vykázat skutečné hodnoty emisí, připravuje Evropská unie referenční hodnoty spojené s konkrétními nomenklaturami a zemí produkce. Lze je využít v případě, kdy dovozce nemá k dispozici potřebné údaje od dodavatele nebo výrobce zboží, avšak referenční hodnoty lze použít pouze do 31.7.2024, poté již musí být vykazovány reálné hodnoty poskytnuté dodavatelem nebo výrobcem.

Výkazy CBAM pro firmy znamenají velkou administrativní zátěž

Petr Böhm uvádí, že výkazy CBAM znamenají velkou administrativní zátěž, která je přenesena na dovozce, potažmo na celní deklaranty. „CBAM se týká velkého množství dovozců i výrobců, včetně firem z automotive segmentu,“ říká závěrem Petr Böhm.