Whistleblowing

S účinností od 1. 8. 2023 nastavujeme v souladu s legislativou nový proces, který slouží k přijímání oznámení činěných za podmínek a ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). V tomto procesu je vyloučen příjem oznámení od osob, které pro PST CLC Mitsui-Soko nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu Zákona a zároveň vylučuje příjem anonymních oznámení. Ke splnění svých povinností plynoucích ze Zákona byla PST určena tzv. příslušná osoba.

Podaná oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení, datu narození nebo jiné údaje z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele a jeho kontaktní údaje.

Oznamovatel by měl mít na zřeteli, že oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé, nelze tedy oznamovat skutečnosti nepravdivé. Při podání vědomě nepravdivého oznámení nepřísluší oznamovateli ochrana dle Zákona a takové jednání může být jako přestupek sankcionováno pokutou případně jiným postihem dle příslušných právních předpisů a může po něm být požadována náhrada způsobené škody.

Příslušná osoba:
Ing. Martina Pavlasová
tel.: +420 777 223 150
email: whistleblowing@pst-clc.cz

Vaše připomínky, návrhy, podněty můžete samozřejmě sdílet s vedením společnosti i nadále jakýmkoli komunikačním kanálem.

Zásady ochrany oznamovatelů (whistleblowing)