Skip to main content

Vzhledem k nutnosti zajištění maximální ochrany zdraví s minimálním dopadem na tok zboží bude PST CLC, a.s. preferovat a po nezbytně nutnou dobu prosazovat způsob celního řízení eliminující osobní kontakt mezi řidiči, celními deklaranty a pracovníky celní správy.

V případech exportů a importu zboží, u kterého nelze využít zjednodušených postupů (tedy případy, kdy zboží musí být fyzicky přítomno u celního úřadu) žádáme naše zákazníky (vývozce/dovozce) o zajištění komunikace s dopravcem. Podklady k celnímu řízení budou přijímány, pokud to bude možné, výhradně elektronicky na příslušném pracoviště celní deklarace PST CLC, a.s.

Postup bezpečného zajištění celního odbavení:

  1. Zákazník zašle na PST CLC, a.s. veškeré podklady pro celní řízení (fakturu, ložné a nákladní listy, kopie dokladů o původu zboží, tranzitní doklady, certifikáty, atd.)
  2. Zákazník informuje dopravce o nutnosti dodání zboží do celního prostoru
  3. Dopravce po příjezdu informuje zákazníka o dopravení zboží a zákazník informuje PST CLC, a.s.
  4. PST CLC, a.s. realizuje celní řízení a propouští zboží do navrženého režimu
  5. PST CLC, a.s. kontaktuje zákazníka o propuštění zboží do celního režimu
  6. Zákazník informuje dopravce o dodání zboží na místo vykládky, či zahájení vývozu

V případech, kdy bude nezbytné k povaze zboží realizovat jeho fyzickou kontrolu, bude o tomto postupu zákazník neprodleně informován ze strany pracoviště celní deklarace PST CLC, a.s.

nezbytných případech, kdy nebude možné využít výhradně elektronickou výměnu informací, je PST CLC, a.s. připraveno služby poskytovat standardním způsobem. V daném místě zajistíme maximálně bezpečný postup zabraňující potenciálnímu přenosu nemoci.

Žádáme všechny naše zákazníky, aby využívali elektronickou komunikaci a podklady k celnímu řízení nám posílali emailem. Detaily je možné domluvit se „svými“ konkrétními celními deklaranty či pobočkami PST CLC, případně s námi komunikovat přes centrální dispečink na telefonu 595 693 728 či emailem na celni@pst-clc.cz.

Děkujeme Vám za pochopení a Vaši spolupráci.

Ing. Vojtěch Brouček

Ředitel celních služeb PST CLC, a.s.