Skip to main content

Společnost PST CLC během března a dubna 2020 realizovalo desítky případů dovozů a celního odbavení roušek, respirátorů a jiných zdravotnických pomůcek spojených s aktuální pandemií onemocnění COVID-19. Běžné komerční dovozy roušek a respirátorů z Číny jsou zpravidle zatíženy vysokým clem ve výši 6,5% – o čemž jsme informovali ve článku z 18.3.2020. Jako specialisté na celní odbavení přinášíme důležité informace o podmínkách možného osvobození importu roušek a respirátorů od cla a DPH.

V souvislosti s vypuknutím choroby COVID-19 a nouzové situace v oblasti veřejného zdraví Evropská Komise zveřejnila dne 3.4.2020 rozhodnutí Komise 2020/491, kterým jsou specifikovány podmínky pro osvobození zboží od cla a DPH pro zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19.

Toto Rozhodnutí je momentálně platné po omezenou dobu od 30.1. 2020 do 31. 7. 2020.

Komu je možné poskytnout osvobození od cla a DPH

  1. Státním subjektům, tedy ústřední orgány státní správy a další organizační složky státu (např. ministerstva, Správa státních hmotných rezerv atd.), všechny vyšší územní samosprávné celky (tedy kraje), ale tak také všechny obce bez ohledu na rozsah výkonu státní správy a dále všechny příspěvkové nebo rozpočtové organizace zřízené výše uvedenými subjekty.
  1. Charitativním a dobročinným subjektům, tedy organizace, zpravidla neziskové, jejichž činnost primárně spočívá v péči o potřebné osoby (bez ohledu okamžiku zřízení takové organizace).
  1. Záchranným jednotkám, tedy poskytovatelé zdravotnických služeb podle zákona o zdravotních službách (vždy tedy nutno ověřit obor činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku), a to bez ohledu na jejich právní formu nebo vlastnickou strukturu. Jinými slovy nemocnice a základní složky integrovaného záchranného systému hasiči, policisté zdravotní záchranáři.

Za jakých podmínek je možné poskytnout osvobození zboží od cla a DPH

  • Od cla a DPH je zboží osvobozeno bez ohledu na to, zda bylo ve třetí zemi pořízeno za úplatu nebo bylo získáno bezúplatně.
  • Zboží musí být rozděleno obětem katastrofy (tímto nařízením bylo rozšíření nemoci COVID-19 označeno v mezích legislativy za katastrofu) a potřebným osobám (občanům pobývajících v České republice a také osobám zapojených do boje proti katastrofě) zdarma a zboží zůstává ve vlastnictví subjetků a organizací, které mají nárok na osvobození od cla a DPH dle rozhodnutí Komise

 Dodatečné osvobození zboží od cla (vratka cla)

Rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 (dále jen „rozhodnutí“) umožňuje osvobození od dovozního cla i zpětně, v případě, že bylo zboží dovezeno a propuštěno do volného oběhu v období od 30. ledna 2020 do 31. července 2020 subjekty splňující podmínky pro nárok na osvobození zboží od cla a DPH dle tohoto rozhodnutí Komise.

Vždy je tak nutno u každého jednotlivého dovozu individuálně posoudit splnění všech těchto podmínek. důkazní břemeno leží na straně dovozce, který musí náležitě a uspokojivě prokázat, že tyto podmínky byly splněny. Dodatečné osvobození se realizuje prostřednictvím žádosti o opravu celního prohlášení odesílaného na příslušný celní úřad. Vždy bude záležet na správní úvaze celního úřadu, zda takovému požadavku vyhoví.

Osvobozeny od dovozního cla nejsou tzv. komerční dovozy, kdy je zboží dováženo a následně přeprodáváno za účelem zisku.

Podpora celní deklarace PST CLC importérům

Celní specialisté PST CLC dokáží zhodnotit individuální případy dovozu roušek a ověřit oprávněnost možné vratky cla a DPH pro jednotlivé dovozce. Budou-li podmínky ze strany dovozce splněny, může naše společnost připravit žádost o vratku DPH a klietnovi pomoci s důležitými administrativními náležitostmi komunikace s celním úřadem.

Žádosti mohou zpětně po vlastním dovozu a to i v případě, že byla použita jiná celní deklarace, než PST CLC.

Stávající i noví zákazníci s námi mohou komunikovat s celními specialisty přes centrální dispečink na telefonu 595 693 728 či emailem na celni@pst-clc.cz

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci