Skip to main content

Dne 24. prosince 2020, byla uzavřena dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Velkou Británií (UK). Čtyři a půl roku trvající proces odchodu Spojeného království z Evropské unie je tedy u konce.

Dohoda tak po 48 letech ukončuje volný pohyb zboží. Spojené království 1. ledna 2021 opustilo vnitřní trh EU i celní unii. Přestože se obě strany dohodly na nulových clech a kvótách, jejichž zavedení by pocítili zejména zákazníci na cenách produktů, lze očekávat kolony na březích Lamanšského průlivu.

Britský premiér Boris Johnson i předseda Evropské rady společně s předsedkyní Evropské Komise na straně EU již dohodu podepsali.

Dohoda v tuto chvíli ještě čeká na přezkoumání v Evropském parlamentu a Radě, následně bude ratifikována a až poté může definitivně vstoupit v platnost.

K samotné ratifikaci pravděpodobně dojde v průběhu února 2021.

Vzhledem k zajištění plynulého přechodu od uplatňování unijních předpisů k Dohodě o obchodu a spolupráci, bude na základě mimořádného opatření Dohoda prozatímně prováděna od 1.1.2021.

Z pohledu obchodu se zbožím Dohoda stanovila zónu volného obchodu mezi EU a GB, tedy zónu bez cel a kvót na veškeré zboží na základě preferenčního původu.

Při obchodu se zbožím GB je tedy nezbytné se soustředit na dohodnutá pravidla původu a jejich uplatnění a prokázání.

Samotné prokázání původu zboží bude realizováno na základě:

  • předložené deklaraci o původu vyhotovené vývozcem
  • informovanosti (poznatcích) dovozce o tom, že produkt je původní.

Deklarace o původu se vyhotovuje za použití znění uvedeného v příloze ORIG-4 (Znění deklarace o původu) na faktuře nebo jiném dokladu a lze ji vystavit pro jednorázovou zásilku, případně pro více zásilek totožných produktů.

Informovanost dovozce se pak zakládá na dispozici (dostupnosti) veškerých záznamů, prokazujících, že produkt splňuje požadavky pro získání statusu původu.

V případě, že vývozce tyto záznamy dovozci neposkytne (např. z důvodu zajištění obchodního tajemství), může dovozce předložit dodatečně deklaraci původu vystavenou vývozcem.

Hodnotové limity pro přiznání preferenčního původu:

Vývoz do GB

Do hodnoty 6 000 EUR může původ (při zachování pravidel původu) potvrdit jakýkoliv vývozce

Nad hodnotu 6 000 EUR může původ potvrdit pouze registrovaný vývozce v systému REX. Registrovaný vývozce uvede číslo REX do Deklarace původu.

Vývoz z GB

Jakákoli hodnota zboží, vývozce GB musí do Deklarace původu uvést své číslo EORI.

Na veškeré produkty dovážené z ostrova do EU bez potvrzeného původu bude uplatněna sazba cla dle celního sazebníku EU.

Podpora celní deklarace PST CLC vývozcům do Velké Británie

Celní specialisté PST CLC dokážou zhodnotit individuální případy vývozu zboží do Velké Británie.

Průběžně reagujeme na vývoj nařízení spojených s Brexitovým celním odbavením a své zákazníky pravidelně informujeme.

Stávající i noví zákazníci mohou s našimi specialisty komunikovat přes centrální dispečink na telefonu 595 693 728 či emailem na celni@pst-clc.cz

Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci.