Brexit

Máme připravená bezpečná řešení všech možných variant BREXITu pro naše stávající i potencionální partnery s obchodními vazbami na Velkou Británii.

Pojďme se společně připravit na BREXIT!

Vážení importéři a exportéři,

Dnes už stojíme na samém prahu Brexitu a přípravy na jeho příchod nabírají na obrátkách.

Jestliže patříte mezi ty, kteří obchodují s Velkou Británií (GB), pak se také nevyhnete velkým změnám při celních procesech.

Naši odborníci z řad zaměstnanců pro Vás proto připravili a zpracovali nejdůležitější informace a body, které budou souviset s vývozem a dovozem zboží z/do Velké Británie.

DPH

Po skončení přechodného období se na GB již nebude vztahovat společný systém daně z přidané hodnoty. Tato skutečnost znamená, že na dodávky a pohyby zboží mezi EU a GB se budou vztahovat pravidla pro DPH pro dovoz a vývoz podle celních předpisů a nikoli režim dodání a pořízení zboží uvnitř Unie (Intrastat a přechýlení daňové povinnosti). Správcem DPH při dovozu zboží plátcem v ČR bude finanční úřad.

DPH tedy nemusí být odvedena v okamžiku dovozu za podmínky, že bude jako taková uvedena v přiznání k dani plátce.

Pro vývoz obchodního zboží do GB z pohledu DPH bude nezbytné podat vývozní celní prohlášení a zajistit jeho ukončení výstupem z EU jako důkaz pro uplatnění nároku na osvobození od daně při vývozu zboží.

CLO

Skončením přechodného období 31. 12. 2020 bude na zboží z GB nahlíženo jako na zboží z třetí země. EU má s mnoha státy a seskupeními států uzavřeny obchodní dohody, na základě kterých je možné na zboží původem z těchto států uplatnit tzv. preferenční clo (zpravidla 0% sazba cla). Podobná obchodní dohoda se připravuje i mezi EU a GB.

V případě, že tato dohoda nebude po ukončení přechodného období účinná, bude na veškeré zboží dovážené z území GB uplatňováno clo stanovené celním sazebníkem Unie.

Stejně tak to bude ve směru z EU do GB. Zboží dovážené z EU do GB bude zatížené clem podle celního sazebníku GB.

Pohyb zboží

Po skončení přechodného období nebude území GB považováno za celní ani daňové území EU. Tato skutečnost znamená, že pro dovoz a vývoz zboží mezi EU a GB bude muset být podáno celní prohlášení. Pro průjezd zboží přes hranice EU/GB bude nezbytné vystavit tranzitní celní prohlášení.

Vzhledem k očekávaným dopravním omezením na hranici EU/GB doporučujeme využít systém elektronické logistické obálky, který zajistí průjezd zboží (dopravního prostředku) přes hranice bez celních formalit a zdržení.

Původ zboží

V rámci obchodu EU se zeměmi s uzavřenou obchodní dohodou pojednávající o preferenčním partnerství bude na složky pocházející z GB (ve vztahu k materiálu i zpracování) nahlíženo jako na nepůvodní zboží.

V praxi to bude znamenat přehodnocení všech dodavatelských prohlášení, ve kterých se se zbožím GB kalkulovalo jako s původním zbožím EU.

Severní Irsko

Výše uvedené změny se netýkají území Severního Irska po dobu čtyřletého přechodného období. Severní Irsko bude nadále používat pravidla Unie týkající se toku zboží, tedy i celní kodex Unie.

Na zboží dovážené z území Severního Irska se bude nadále nahlížet jako na zboží statusem EU, tedy bez výběru cla. Stejná pravidla budou platit i opačným směrem.

V případě odeslání či přijetí zboží přes ostatní území GB bude ovšem nezbytné přepravu realizovat na základě tranzitního dokladu T2 pro přepravu zboží statusem Unie.

Nejdůležitější otázky kolem BREXITu

1

Co je to Brexit?

Brexit je proces uskutečněný ve Spojeném království Velké Británie a Severním Irsku (dále VB), na jehož základě tato země ukončila členství v Evropské unii.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 vystoupilo z Evropské unie. Od následujícího dne již tedy přestalo být členem EU a stalo se třetí zemí.

V současné době je platné tzv. přechodné období (do 31.12.2020), kdy se obchod mezi Spojeným královstvím a EU řídí unijními předpisy.

2

Co to znamená pro exportéry/importéry z VB?

Do konce přechodného období (31.12.2020) to pro importéry a exportéry prakticky nic neznamená, pro vzájemný obchod je zachován současný stav.

Po tomto datu jednoznačně nastane situace, kdy pro dovoz a vývoz zboží bude muset být zpracováno celní prohlášení.

Zda se na zboží původní ve Spojeném království při dovozu do EU bude od 1.1.2021 uplatňovat smluvní clo, bude záležet na případném uzavření obchodní dohody. Bohužel momentálně nepanuje nad znění této dohody oboustranná shoda.

3

Jak se mohu připravit na Brexit?

Příprava musí probíhat v rozsahu posouzení dopadu na vámi realizované obchodní operace se Spojeným královstvím a se zbožím Spojeného království.

Již dnes je nutné kalkulovat s náklady spojenými na celní řízení, posoudit vliv zboží VB (tedy nepůvodního zboží EU) obsaženého ve vašich výrobcích ve vztahu ke stanovení původu finálního výrobku.

Současně bude nezbytné vaše zboží posoudit z hlediska zákazů a omezení při obchodu s třetí zemí, čímž máme na mysli zboží dvojího užití, různé druhy licencí, rostlino lékařská opatření atd.

Určitě bude vhodné si rovněž uvědomit, že rozhodnutí učiněná orgány státní správy VB již nebudou na území EU platit (např. Závazné informace o sazebním zařazení – ZISZ, přidělení EORI). Jako neakceptovatelné v EU budou rovněž posouzení shody vydané oznámeným subjektem se sídlem v VB.

4

Tvrdý versus měkký Brexit?

Rozdíl bude spočívat v účinnosti obchodní dohody mezi Spojený královstvím Velké Británie a Severního Irska s Evropskou unií.

Tvrdý Brexit znamená, že tato dohoda nebude účinná s koncem přechodného období (momentálně tedy k 1.1.2021). Bez této dohody budou dopady na vzájemný obchod výrazně větší, a to především z pohledu výběru cla a uplatnění obchodně politických opatření (např. licence).

Každopádně bez ohledu na formu Brexitu, bude nutné pro pohyb zboží zajistit celní odbavení zásilky.

5

Co to je jednotný trh?

Spojený královstvím Velké Británie a Severního Irska s Evropskou unií.
Na jednotný trh v EU jsme si od roku 2004 zvykli velmi rychle. Byly odstraněny vnitřní hranice zemí EU a začal platit volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.

Pohyb zboží se začal vykazovat formou měsíčního hlášení Intrastat a DPH plátce zúčtoval v daňovém přiznání, a to vše prakticky bez zásahu celní správy.

Ruku v ruce s vytvořením jednotného trhu, s čímž souvisí zrušení obchodních omezení a společný celní sazebník, se nese také nutnost sbližování právních řádů členských zemí a akceptace nařízení Rady a Komise EU.

6

Co to je celní unie?

Celní unie je dohoda mezi státy, na jejímž základě jsou odstraněny celní poplatky, uplatňovány stejné celní předpisu a společný celní sazebník vůči třetím zemím. Celní unie není pouze v rámci EU, ale obdobnou dohodu mají např. země Rusko, Kazachstán a Bělorusko.

7

Co Skotsko a Severní Irsko?

Spojené království Velké Británie a Severního Irska tvoří čtyři země, Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko. Součástí celého ostrova je ještě samostatný stát Irsko.

Dnem 31.1.2020 z EU vystoupila Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko. Aby bylo zabráněno vytvoření tvrdé hranice na Irské části ostrova bylo nezbytné Protokolem o Irsku a Severním Irsku definovat právní postavení Severního Irska v okamžiku ukončení přechodného období (od 1.1.2021).

Tento Protokol umožňuje, aby Severní Irsko bylo součástí celního území Spojeného království a mohlo tak využívat výhod dohod o volném obchodu, které Spojené království uzavře se třetími zeměmi.

Severní Irsko bude nadále dodržovat některé předpisy EU, zejména pak týkajících se zboží a celní kodex Unie.

Pokud u zboží vstupujícího na území Severního Irska bude hrozit, že se dostane na jednotný trh EU (tedy především do Irska), budou se na něj uplatňovat unijní cla. Jestliže však u zboží vstupujícího na území Severního Irska z ostatních částí Spojeného království nebude hrozit, že se dostane na jednotný trh EU, cla se platit nebudou.

Skotska se žádná z těchto výjimek pro Severní Irsko netýká.

8

Co když bude Brexit odložený?

V případě odložení přechodného období bude nadále platit současný stav.

9

Jak mi může pomoci PST CLC Mitsui-Soko?

PST CLC Mitsui-Soko je jedním z nejsilnějších profesionálů v oblasti celních služeb v České republice s tradicí od roku 1991, širokou sítí poboček celní deklarace a specialisty na celní řízení. Na Brexit se připravujeme dlouhodobě a máme zpracovanou jasnou strategii postupu jak celního odbavení při importu a exportu zboží, tak pro zajištění plynulého odbavení zboží pro pohyb zboží přes hranice EU a GB.

Z důvodu komplexnosti a důležitosti řádné přípravy na Brexit pro importéry a exportéry(např. původ zboží, uplatnění DPH, rostlinolékařských opatření, ukončení platnosti povolení atd.) doporučujeme možnosti konzultací s celními experty PST CLC Mitsui-Soko. Neváhejte nás kontaktovat brexit@pst-clc.cz.

POKUD MÁTE JAKÉKOLIV DOTAZY OHLEDNĚ BREXITU, NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT!